آمار کلی

کد ملی: 245046XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دو هزار و نهصد و نود خدمات مشاوره و فنی مهندسی کشاورزی منابع طبیعی و دامپزشکی گچساران بازرس علی البدل خارج شده 1395/09/14 تا 1395/10/15