آمار کلی

کد ملی: 499930XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی تجاری بهار صنعت رخش رئیس هیئت مدیره فعال 1393/01/14 تا کنون