آمار کلی

کد ملی: 350090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درب وپنجره سازان بوشهر منشی هییت مدیره فعال 1397/04/17 تا کنون