آمار کلی

کد ملی: 378084XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مرغداران تخمگذار نه که روز کردستان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/28 تا کنون
روستایی بابا رشانی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/27 تا کنون