آمار کلی

کد ملی: 004278XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان دقیانوس کیش رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/11 تا کنون