آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی ترانس مهتابی شماره 100 بابل عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1386/03/23 تا کنون