آمار کلی

کد ملی: 299200XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بصیر بامداد فیروز مدیرعامل منحل شده 1397/04/09 تا کنون
پرتو تدارک تابان بازرس علی البدل خارج شده 1395/08/16 تا 1397/10/22