آمار کلی

کد ملی: 005969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی بیتا چوب دروار عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/13 تا کنون