آمار کلی

کد ملی: 421972XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغداری گوشتی شماره سه هزار و هشتصد و سیزده ازنا بازرس علی البدل فعال 1396/05/15 تا کنون