آمار کلی

کد ملی: 230154XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتگران پاک اندیش سورنا بازرس اصلی فعال 1397/10/05 تا کنون