آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدیریت کشتی راهبران امیددریا مدیرعامل خارج شده 1394/12/27 تا 1395/03/11