آمار کلی

کد ملی: 323092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا پیشگامان امیر بازرس اصلی فعال 1397/12/13 تا کنون