آمار کلی

کد ملی: 350127XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فانوس لنگرگاه بوشهر مدیرعامل خارج شده 1397/05/25 تا 1397/12/01