آمار کلی

کد ملی: 307018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آفاق رایان سمنگان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/28 تا کنون
عالی کار سیرجان ثبت 1605 عضو هیئت مدیره فعال 1389/12/01 تا کنون