آمار کلی

کد ملی: 472070XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی پترو کاو اندیش نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/18 تا کنون