آمار کلی

کد ملی: 424013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایا برج دنا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/12/20 تا 1397/10/09
بامداد زمرد عرش نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/08/19 تا 1398/02/07