آمار کلی

کد ملی: 005250XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداری اموزش وپرورش منطقه پنج بازرس اصلی فعال 1396/05/14 تا کنون