آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همراه خودرو تابان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/11/10 تا 1398/07/17