آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتباری شهر ، ویژه کارکنان شهرداریها و سازمانها و شرکتهای وابسته منشی هییت مدیره فعال 1384/11/05 تا کنون