آمار کلی

کد ملی: 128662XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی نیلگون قطره پارسیان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/02/15 تا 1395/03/06