آمار کلی

کد ملی: 126325XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همیار شهر امید مشکات عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/31 تا کنون