آمار کلی

کد ملی: 138082XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سگال ارک تبریز رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/27 تا کنون