آمار کلی

کد ملی: 007110XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آراد پندار رسام بازرس علی البدل فعال 1397/08/20 تا کنون