آمار کلی

کد ملی: 007427XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الگوریتم پردازش آلفا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/10/27 تا کنون
سروش سبز آتیه رئیس هیئت مدیره فعال 1390/02/28 تا کنون