آمار کلی

کد ملی: 629988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرشام شگفت کاران امام قیس رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/08 تا کنون