آمار کلی

کد ملی: 498012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مازند ارتباط پارسیا بابلسر عضو هیئت مدیره فعال 1399/02/01 تا کنون