آمار کلی

کد ملی: 117011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی مبین سازه پویا بازرس علی البدل خارج شده 1394/01/21 تا 1394/08/12