آمار کلی

کد ملی: 236064XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باشگاه ورزشی مهران صنعت کازرون رئیس هیئت مدیره فعال 1399/01/28 تا کنون