آمار کلی

کد ملی: 045241XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی خاک و پی شریف بازرس اصلی خارج شده 1396/03/27 تا 1398/09/04