آمار کلی

کد ملی: 380187XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چهار هزار و سیصد و دوازده صنعت نوار قطره ای غدیر قروه مدیرعامل فعال 1395/04/22 تا کنون