آمار کلی

کد ملی: 407318XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده های پایش سارمه عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/25 تا کنون