آمار کلی

کد ملی: 128503XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارگران کارخانه پلی اکریل بازرس اصلی فعال 1396/09/23 تا کنون