آمار کلی

کد ملی: 466903XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش دام سبز رود خرسان سردشت لردگان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/05 تا کنون