آمار کلی

کد ملی: 174077XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معراج صنعت ایلیا مدیرعامل فعال 1395/09/03 تا کنون