آمار کلی

کد ملی: 032169XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نو آوران آریا تچر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/11/15 تا کنون