آمار کلی

کد ملی: 361093XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطمینان بار هرمز عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/10/29 تا کنون