آمار کلی

کد ملی: 357993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی نانو دیر گروه پنج هزارو سیصدو هشتادو دو عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/18 تا کنون