آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسان مشاور راه سازه پل بازرس اصلی خارج شده 1396/02/27 تا 1398/02/28