آمار کلی

کد ملی: 005793XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راستین کاران نوین خودرو مدیرعامل فعال 1397/08/02 تا کنون