آمار کلی

کد ملی: 428167XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده آل پویای زنجان بازرس علی البدل فعال 1398/03/12 تا کنون