آمار کلی

کد ملی: 006360XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دوهزار و پانصد و چهل خدمات مالی و حسابداری نوین صحنه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/26 تا کنون