آمار کلی

کد ملی: 005511XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازار دنیای مجازی سانا رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/15 تا کنون