آمار کلی

کد ملی: 070108XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یگانه ترنم افراسیاب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/28 تا کنون