آمار کلی

کد ملی: 114018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگین درخشان آپادانا بازرس اصلی خارج شده 1396/09/25 تا 1398/09/26
معدنی آتشکوه چالدران بازرس اصلی فعال 1394/07/30 تا کنون