آمار کلی

کد ملی: 225979XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
محصولات غذایی گل بوته باربد بازرس اصلی فعال 1392/10/01 تا کنون