آمار کلی

کد ملی: 094411XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرآورده های لبنیاتی جلگه نیشابور عضو هیئت مدیره فعال 1399/06/02 تا کنون