آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
علمی و آموزشی آزاد علوم فنون حکیم مدیرعامل فعال 1391/02/17 تا کنون