آمار کلی

کد ملی: 038581XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهان پدیده نصر رئیس هیئت مدیره منحل شده 1394/09/23 تا کنون