آمار کلی

کد ملی: 038406XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیمین عسل قم رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/07/30 تا کنون