آمار کلی

کد ملی: 181876XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آموزشی فرهنگی غیرانتفاعی پتروشیمی ماهشهر رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/12/03 تا 1396/09/27